Menu

Referat fra Generalforsamling 2024

image
CC - JA - MH
05. marts 2024 kl. 15:44

Punkt 1: Ordstyrer

Bestyrelsen ville gerne foreslå Ole Stampe, der var ingen indsigelser fra de fremmødte, hvorefter han blev godkendt.
Han takkede herefter for valget og konstaterede at indkaldelsen var sket rettidig.

Punkt 2: Beretning fra formanden

Formanden berettede om 2023, hvor der blev fortalt om hvad der er sket i klubben igennem året.
Beretningen blev godkendt og afsluttet med et trefoldigt hurra for klubben samt en klapsalve.

Beretning:

Igen i år skal vi desværre starte med at mindes 2 personer der igennem de sidste 35-40 år har haft deres gang i ØB. Det er selvfølgelig Steen Jul Jensen og Torben Hansen som begge tabte kampen til Kræft. Det er 2 personer som begge har været ØB`er helt ind i hjertet og været med til at forme den klub som vi kender i dag. Begge 2 har arbejdet frivilligt både som Trænere, Bestyrelsesposter, Sommerstævner, Magasinet, ØB`Support og meget andet. Æret være deres minde.

2023 blev igen et år med mange udfordringer især omkring opførelsen af de 2 nye baderum og noget dyrere end forventet, men endelig i slutningen af året kunne man se en ende på det. Der skal lyde en stor tak til Alex og hans hjælpere for deres store stykke arbejde.

Vores medlemstal ligger stabilt i forhold til 2022, og ikke mindst Ungdoms afdelingen som bliver ved med at vokse; men også herrerne, især 1-2 Holdet har fået tilgang.

Ungdommen kører derudaf med hold fra u-5 til u-15 og i nogle af rækkerne har vi flere hold og endda været nødt til at lukke for tilgang.  Der er ingen tvivl om at klubben har mange engagerede trænere samt forældre der støtter op.

Herre Senior havde en god halv sæson, hvor hold 1 ligger nr.4 i Fynsserien og kan spille med i den sjove ende i 2024.

Hold 2 vandt deres pulje i Serie 2 og kan dermed spille om oprykning til Serie 1 i 2024.

Hold 3 der spillede i serie 3 endte som nummer 10.

Hold 4 der spillede i serie 4 og kom i oprykningspillet.

Damerne har haft det svært og har kun lige fået det til at løbe rundt med få spillere som har gjort hvad de kunne. Damerne sluttede sidst i deres række og haltede sig igennem efteråret med meget få spillere, men flot at de blev ved.

Derudover har vi 3 hold i  Old-Boys og Veteran samt Masters de spillede også kampe, resultaterne er ikke nogen der vil gå over i historien men de hyggede sig og vandt da også nogle enkelte kampe.

I foråret 2023 fik vi en 10-12 spillere over 60 år der kom fra Kfum og spiller Tirsdag formiddag sammen med nogle af Masters og efter endt træning hygger sig med en øl eller to. Det er godt at få ældre spillere, da vi får fuldt tilskud til dem.

I starten af året afholdt vi et stort indendørsstævne i Odense Idrætshal for ungdom og senior hvilket var en kæmpe succes.

I uge 31 havde vi vores årlige Sommerstævne samt Fodboldskole og et ungdomsstævne der forløb fantastisk og som resulterede i et flot økonomisk resultat med mange mennesker og især skal der lyde et stort til Flemming og Ungdomstrænere samt forældre der hele ugen hjalp til at få tingene til at glide.

Der skal også lyde et stort tak til alle frivillige i klubben, ikke mindst ØB`support der hjælper til både økonomisk og især til 1.ste holdets kampe stiller folk til rådighed i Orla`s Corner samt Pølseboden og Entre.

Sidst i Oktober holdt vi afslutningsfest med ca. 50 personer med Schnitzler og is til dessert og der blev uddelt forskellige priser. Årets ØB`er gik til Flemming. Du skal have tusind tak for dit store engagement og overskud til at være tovholder i så mange projekter som du får til at glide på fantastisk vis. Årets leder på Senior afdelingen gik til Carsten Andersen som yder et stort stykke arbejde og formår at få det bedste ud af spillerne hvilket også kan ses på stillingerne. Han har stor hjælp af Simon Hansen og Erhardt Erhardtsen som står for mange af de praktiske ting.

Årets ungdomsleder blev Mathias Johansen, der sammen med Kennet førte u-15 til oprykning fra liga 4 til liga 3 hvilket var en stor bedrift.

Derudover havde Support også et par priser og for andet i træk blev de nødt til vælge 2 spillere igen, og valget faldt på KP og Magnus. ØB Support støtter økonomisk på mange områder, der blev 5000 kr. til hjælp til en Hollandstur i foråret, samt et sponsorrat 5.729 kr. til tøj, samt andre mindre beløb til u-afdelingen. I alt er der givet sponsorrater for 11.929 kr. til u-afdelingen. Support kunne ønske at der var flere forældre der vil støtte op om afdelingen hvis der fortsat skal gives støtte. Der blev også købt nyt Fjernsyn hvor Alex og Support var de glade givere. Senior fik Pølser og Øl. Det var de også glade for.

Der blev igen samlet juletræer ind mellem jul og nytår i skarp konkurrence med andre klubber. Tak til alle jer der bidrog her.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Alex for godt samarbejde i gennem årene og tak for dit store arbejde som Kasser og indsatsen med de nye baderum.

Derudover vil vi gerne takke alle sponsorer, frivillige hjælpere, trænere, samt ØB Support og banko folket for deres store indsats og ikke mindst bestyrelsen for godt samarbejde.

Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab & redegør for økonomien i klubben

Alex startede med at fortælle om et år, hvor resultatet var flot, når man ser på indtægter, hvor indtægterne fra kontingent var faldet i forhold til 2022, der var derimod kommet flere penge ind fra sponsorer samt et flot resultat fra fodboldskole samt sommerstævnet.

Der var lidt flere indtægter i 2023 end i 2022 holdt op imod færre udgifter i 2023 end i 2022, så ender vi ud med et overskud på 38.509.13,- kr. i 2023.

Vi har en egenkapital på 1.101.879,53,-

Herefter fortalte Alex om byggeriet, som vi lige har modtaget ibrugtagningstilladelsen til.

75m2 ekstra omklædningskapacitet, som vil hjælpe en hel del på travle dage.

Alex har stort set bygget meget at det alene, regner med omkring 700 timer, hvoraf de 600 timer er blevet brugt alene.

Han vil gerne rette en stor tak til Bruno, Ib & Ole fra hans fodboldhold, som har hjulpet til med ca. 100 timers arbejde.

Der har været professionelle ind over El-, vvs-, murerarbejdet etc. samtidig rettede han også en tak til Nikolaj, som overtog papirarbejde fra arkitekter samt hjalp til med forhandlinger etc.

Herefter blev regnskabet godkendt med en klapsalve.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag til årets generalforsamling.

Punkt 5: Valg af bestyrelse

Alex Pedersen, Kasser, på valg, ønskede ikke genvalg.
Jesper Stenemann, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Martin Hjort, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Mathias Johansen, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Jimmy Winter, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer Charlie Christiansen & Flemming Rosenlyst fortsætter deres periode ud.

Martin Hjort blev valgt som konstitueret revisor for 1 år samt Jørgen Andersen blev valgt som formand for de næste 2 år.

Punkt 6: Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

Ronnie Andersen & Ronni Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Anders Stampe blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 7: Eventuelt

Intet til eventuelt.

Der var 11 fremmødte udover bestyrelsens 7 medlemmer & ordstyren.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for klubben.

Referent:

Charlie Christiansen.

Luk