Menu

ØB Support

image

ØB Support

ØB support er en støtte afdeling i ØB.
Formålet med support er at støtte holdene i klubben på bedste vis, både sportsligt og socialt. Vi er en bestyrelse på 5 samt en suppleant og holder en årlig generalforsamling anden Onsdag i April, hvor alle betalende medlemmer har stemmeret og kan komme med nye tiltag.

Vi har et årligt kontingent på 100 kr. Der kan betales med Mobilepay til Dorthe Jensen 41425328 eller kontant i klubben på torsdage og kampdage. Skriv support i kommentarfeltet. Medlemskabet indeholder gratis bustur til af 1.holdets udekampe samt deltage i fællesspisning til spot pris.

Vil gerne opfordre at så mange som muligt melder sig ind i Support, det gælder både spillere, forældre og andre som skulle have lyst til støtte det gode formål. Alle hold i ØB kan ansøge om tilskud til diverse arrangementer og rekvisitter, så vil bestyrelsen derefter kigge ansøgningerne igennem og vurdere om det er muligt at hjælpe.

 

Bestyrelse

Formand:

Dorthe Jensen

Kasserer:

Alice E. Pedersen

Best. Medlemmer: 

Nicklas Erhardt Erhardtsen

Steffen Rasmussen

Karsten Lund

Suppleant:

John Kristensen

 

Vedtægter for foreningen ØB Support.

 

§1

Foreningens formål

At samle alle som måtte have lyst til at støtte op om ØB. At støtte ØB generelt.

 

§2

Medlemmer

Alle der ønsker at støtte og fremme foreningens formål kan blive medlem.

Indmeldelse sker til formanden eller kassereren. Ved indmeldelse opgives navn og adresse, fødselsdato og -år

 

§3

Midler

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Det årlige kontingent opkræves en gang årligt pr. 1. april. Indmeldelse koster 100 kr.

Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende tilskud til arrangementer

 

§4

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år

Der vælges 2 suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne. Valgperioden er 2 år, for suppleanter 1 år.

Desuden vælges der 2 revisorer, samt 2 suppleanter. Hvert år afgår og vælges der 1 suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 4 medlemmer er til stede.

 

§5

Møder

Formanden leder foreningens bestyrelsesmøder og indkalder til disse, med 8 dages varsel, når formanden finder det nødvendigt. Det tilstræbes at afholde 4 årlige møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal. Der udarbejdes referat, som efterfølgende fremlægges.

 

§6

Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskaber, samt affatter det årlige regnskab. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af de 2 valgte revisorer. REgnskabet skal være afsluttet og revideret, således at det kan fremlægges for bestyrelsen senest 1.februar.

Kassereren er ansvarlig for, at alle indtægter og udgifter bogføres, og der lægges rapport hvert kvartal.

Midlerne anbringes på en konto i foreningens navn i et anderkendt pengeinstitut.

Både formand og kassererens navn står på bankkontoen.

Skal der hæves beløb på kr. 10.000 og derover, skal dette gøres af både formand og kasserer. Det tilstræbes at kassebeholdning er på max kr. 2000.-

 

§7

Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og afholdes hvert år i april måned. der indkaldes pr. brev med mindst 14 dages varsel.

Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med samme varsel.

 

§8

Dagsorden for generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forløbne år
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisorer og suppleanter
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal man være til stede på generalforsamlingen.

Ved valg er personligt fremmøde ikke nødvendigt, man kan skriftligt tilkendegive, at man ønsker valg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal, uanset fremmødtes antal.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning

 

§9

Vedtægtsændringer

Kan kun ske på en generalforsamling. Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

§10

Ekstra Ordinær Generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes 1) når bestyrelsen finder det nødvendigt eller 2) når 2/3 af medlemmerne forlanger det, og der skal samtidigt med anmodningen, skriftligt meddeles formanden, hvilke emner der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

Indvarsling på samme måde som til ordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

§11

Opløsning

Beslutning om ophævelse af foreningen kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler ubeskåret ØB

Luk